Algemene Voorwaarden Bureau Beysterveld

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 

Opdrachtnemer:

Bureau Beysterveld te Gouda.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

 

Opdracht:

de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

 

Maatwerkopdrachten:

Alle werkzaamheden met uitzondering van de activiteiten in het kader van een Training/opleiding met open inschrijving, waartoe Opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht . Maatwerkopdrachten omvatten werkzaamheden die in de ruimste zin van de begrippen vallen onder cursussen, trainingen, coaching,  intervisie en andere vormen van opleiding, dan wel advisering.

 

Training/opleiding met open inschrijving:

Standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, zoals vermeld in brochure en/of op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis rechtstreeks bij Bureau Beysterveld kunnen inschrijven.

 

Individuele Coaching:

Individuele Coaching is een Maatwerkopdracht . Het betreft alle werkzaamheden verband houdende met het individueel begeleiden/opleiden  door middel  van coachingsgesprekken en oefeningen, al dan niet met behulp van een trainingsacteur.

 

Intakegesprek:  

een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een training/opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de training/opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.

 

Startmoment van de Training/opleiding met open inschrijving:

Het Intakegesprek of als dit niet van toepassing is, de eerste trainingsdag

 

Startmoment Van Maatwerkopdracht: 

De eerst facturabele uitvoering van de Opdracht.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Opdrachten en overeenkomsten door Opdrachtnemer aangegaan.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Opdrachten en Overeenkomsten

 

3.1 Maatwerkopdrachten

Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van de Maatwerkopdrachten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de Opdracht of overeenkomst door Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Als bij de uitvoering van de Maatwerkopdracht blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke Opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de Opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

 

3.2 Training/opleiding met open inschrijving

Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van Training/opleiding met open inschrijving  komt  tot stand door aanmelding van de Opdrachtgever via een aanmeldingsformulier op de website van Bureau Beysterveld.

 

Artikel 4. Uitvoering

 

4.1 Maatwerkopdrachten

Na overleg met Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer vastgelegd welke medewerker(s) de werkzaamheden zal (zullen) uitvoeren. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met Opdrachtgever en onder voorwaarde dat noch de continuïteit noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beïnvloed.

 

4.2 Training/opleiding met open inschrijving

Opdrachtnemer is gerechtigd:

·          het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;

·          de  planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

·          bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

·          de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

 

Artikel 5. Vervanging deelnemer:

De Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of Opdracht  laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het Intake gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer, nog mogelijk is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6.3  bij open inschrijving deelnemers te weigeren.  Vervanging na het Startmoment van de training/opleiding of Opdracht is niet meer toegestaan.

 

Artikel 6  Annulering / Tussentijdse beëindiging

 

6.1 Algemeen

Annulering/Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-mail datum of de faxdatum.

Ongeacht de termijn waarbinnen Opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

 

Indien van toepassing geldt na tekening van de overeenkomst  de  wettelijke bedenkperiode van 14 werkdagen.

 

6.2 Maatwerkopdrachten

Annulering of tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer:

Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn dat uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden niet uit te voeren of tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Eventuele vooruit betaalde vergoedingen zullen binnen drie weken aan de Opdrachtgever worden geretourneerd.

 

6.3 Training/opleiding met open inschrijving Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen Training/opleiding met open inschrijving te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

 

Bij trainingen/opleidingen waarbij een Intakegesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:

·          Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

·          Verzetten van het Intakegesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.

·          Verzetten van het Intakegesprek na verkregen toestemming van Opdrachtnemer is kosteloos tot 2 dagen vóór het Intakegesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- of opleidingsblok.

·          Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.

 

In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het Startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

 

6.4 Training/opleiding met open inschrijving  Opdrachtgever

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of Opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

 

Artikel 7. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging

 

7.1 Wettelijke bedenktijd

Na ondertekening van de offerte geldt de wettelijke termijn waarin de opdrachtgever het recht heeft om kosteloos, zonder opgaaf van reden de opdracht te annuleren.

 

7.2 Maatwerkopdrachten en Trainingen/opleidingen met open inschrijving

Tenzij  er schriftelijk anders overeengekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

• Annulering tot 20 werkdagen voor Startmoment: kosteloos.

• Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen en langer dan 10 werkdagen voor Startmoment: 50% van het voor de training/Opdracht overeengekomen totaaltarief.

• Annulering gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training/Opdracht overeengekomen totaaltarief.

 

De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door Opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan Opdrachtgever.

 

7.3 Individuele Coaching

Tenzij  er schriftelijk anders overeengekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor een  individueel coachingstraject:

Afspraken kunnen tot vijf werkdagen voor de geplande afspraak kosteloos geannuleerd en verzet worden. Daarna berekent Opdrachtnemer de helft van de geplande tijd aan Opdrachtgever door.

 

Artikel 8. Kosten van wijzigingen/ verschuivingen Maatwerkopdrachten

Wijzigingen in data van uitvoering Maatwerkopdrachten waarbij de nieuwe aanvangsdatum valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum:

Uitvoeringskosten:

• Wijzigingen tot 20 werkdagen voor aanvangsdatum: € 150 administratiekosten per (deel)Opdracht.

• Wijziging gelijk aan of korter dan 20 werkdagen en langer dan 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de (deel)Opdracht overeengekomen totaaltarief.

• Wijzigingen gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 75% van het voor de (deel)Opdracht overeengekomen totaaltarief.

Overige kosten:

• Alle door Opdrachtnemer reeds gemaakte externe kosten (waaronder huur van accommodaties en audiovisuele hulpmiddelen, sprekers, ): 100%.

Wijzigingen in data van uitvoering waarbij de nieuwe datum valt na 13 weken van de oorspronkelijke datum worden beschouwd als annulering. Bij annulering van gewijzigde data wordt gerekend met de oorspronkelijke uitvoeringsdata.

 

Artikel 9. Levering, leveringstijd

Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

 

Artikel 10. Betaling

Wijze en tijdstip van facturering van de Werkzaamheden worden bepaald in overleg met Opdrachtgever en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Betaling vindt plaats door het  gefactureerde bedrag  aan de door de Opdrachtnemer opgegeven bank over te maken. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden ingediend.

Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van EUR 125,- van het te vorderen bedrag.

Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijke) vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever.

Assessments, coaching- en Intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Werkzaamheden, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, syllabi, projectmateriaal, cursusmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit de Werkzaamheden berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.

Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt voor de Werkzaamheden, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de Werkzaamheden geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast, dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

 

Artikel 13. Overname van personeel

De medewerkers van Bureau Beysterveld zijn tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden en gedurende 2 jaar na beëindiging daarvan aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen Werkzaamheden voor relaties van Bureau Beysterveld mogen verrichten. Op grond daarvan staat het Opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Bureau Beysterveld om (ex)medewerkers van Bureau Beysterveld in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Bureau Beysterveld om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie waarin de medewerker inmiddels in dienst is bij een derde.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer  vallen, als wel een gevolg van de activiteiten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

Bij Opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers.

Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de Opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter, Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever als de in dit artikel bedoelde zin, moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade zijn ingediend.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 15. Klachtenafhandeling
Klachten dienen eerst mondeling besproken te worden met de direct uitvoerende coach,trainer, adviseur. Indien de klacht, in de ogen van opdrachtgever, niet naar behoren afgehandeld wordt kan er een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de klacht zorgvuldig en binnen een termijn van drie weken, af te handelen. Indien de opdrachtgever niet tevreden met de klachtafhandeling kan zij haar klacht schriftelijk indienen bij  de Commissie Advies en Klachten van Bureau Beysterveld  p/a Feithlaan 6, 1985GJ Driehuis. De commissie doet binnen een termijn van drie weken een uitspraak. Deze uitspraak is voor zowel voor de opdrachtnemer als opdrachtgever bindend.

Een klacht wordt zowel door de opdrachtnemer als de commissie altijd vertrouwelijk afgehandeld. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De gegevens worden  met betrekking tot de klacht en de klachtenafhandeling wordt twee jaar bewaard.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief.

Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.

 

Artikel 17. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke in¬gang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

• Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

• Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

• Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

Bureau Beysterveld

Gouda, 2018

 

 

© 2016 Bureau Beysterveld algemene voorwaarden